Збірник наукових праць "Товарознавчий вісник"

 

Випуск 1 частина 1

Випуск 1 частина 2

Випуск 2 частина 1

Випуск 3 частина 1

Випуск 3 частина 2

Випуск 3 частина 3

Випуск 3 частина 4

Випуск 4 

Випуск 5 частина1

Випуск 5 частина 2

Випуск 6. частина1

Випуск 6. частина 2 

Випуск 7 частина1

Випуск 8 частина1

Випуск 8 частина 2

Англомовна версія

ТОВАРОЗНАВЧИЙ ВІСНИК

Збірник наукових праць

Рік заснування:

2009

Проблематика:

проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживчих властивостей

Періодичність:

1 номер на рік

ISSN:

 

 23 10-5283

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ N 15725-4197 р від 17.09.2009

Фахова реєстрація у ДАК України:

видання затверджено як фахове за напрямком технічні науки (напрямок – товарознавство) Постановою президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 року (Бюлетень ВАК №3/2010)

Галузь науки:

технічні

Мова видання:

українська

Засновник:

Луцький національний технічний університет

Головний редактор:

Байдакова Людмила Іванівна, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Ємченко Ірина Володимирівна - д.т.н., професор, завідувач кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії

Відповідальний секретар:

Передрій Оксана Ігорівна - к.т.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі ЛНТУ

Члени редколегії:

1. Байдакова Людмила Іванівна Луцький НТУ завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі доктор технічних наук професор 

2. Вахович Ірина Михайлівна Луцький НТУ завідувач кафедри фінансів доктор економічних наук професор

3. Ковальська Любов Леонідівна Луцький НТУ завідувач кафедри економіки та підприємництва доктор економічних наук професор

4. Савчук Петро Петрович Луцький НТУ завідувач кафедри матеріалознавства доктор технічних наук професор

5. Кузьміна Тетяна Олегівна Херсонський НТУ професор кафедри товарознавства, сертифікації та стандартизації доктор технічних наук професор

6. Ємченко Ірина Володимирівна Львівська комерційна академія завідувач кафедри експертизи товарів та послуг доктор технічних наук професор

7. Дудла Іраїда Олександрівна Чернігівський державний технічний університет завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності доктор технічних наук професор

8. Московчук Алла Тимофіївна Луцький НТУ декан факультету обліку та фінансів кандидат економічних наук доцент

9. Передрій Оксана Ігорівна Луцький НТУ доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі кандидат технічних наук доцент

10. Ягелюк Світлана Володимирівна Луцький НТУ доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі кандидат технічних наук доцент

11. Ярошевич Тетяна Серафимівна Луцький НТУ доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі кандидат технічних наук доцент

12. Голодюк Галина Іванівна Луцький НТУ доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі кандидат технічних наук доцент

13. Пахолюк Олена Василівна Луцький НТУ доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі кандидат технічних наук доцент

Адреса редакції:

29, вул. С.Ковалевської, Луцьк. Волинська обл., Україна
Тел./факс: (
0332) 78-99-51. E-mail: tov_visnik@mail.ru

 

 

 

Товарознавчий вісник

 

Збірник наукових праць ЛНТУ

 

видання затверджено як фахове за напрямком технічні науки (напрямок – товарознавство) Постановою президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 року (Бюлетень ВАК №3/2010)

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ статей

 

1. До  опублікування  у збірнику „Товарознавчий вісник”  приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, за науковим напрямом товарознавство.

 

2. Мови написання рукопису статті:

- українська;

- російська;

- англійська (для статей із закордонними співавторами).

З метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНмолодьспорту України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) з 1.01.2013 р. подані авторами статті повинні бути продубльовані англійською мовою.

 

3. Рукопис статті подається до редакції у наступній формі:

- файл на дискеті (формат 3,5") або CD-диску. Бажано на дискету (диск) записувати копію файлу;

- один  примірник  роздрукованої  статті

 

 Рукопис статті, підписаний авторами, В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ супроводжується:

- експертним висновком, підписаним рецензентом та завіреним проректором з наукової роботи ВУЗу;

- внутрішньою рецензією, підписаною співробітником ВУЗу – доктором наук, де працює автор (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів);

- заявою авторів про друкування статті відповідно до форми;

- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати стосунки щодо публікації рукопису.

Звертаємо увагу на те, що експертний висновок, внутрішня рецензія та заява надаються у вигляді листів з підписами авторів.

роздрукований ТЕКСТ СТАТТІ, ОРИГІНАЛИ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ, ЗАЯВИ, РЕЦЕНЗІЇ, АВТОРСЬКА ДОВІДКА, КОПІЯ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА та диск з усіма текстовими файлами ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ ПОШТОВИМ ВІДПРАВЛЕННЯМ.

 

 

4. Рукопис  статті  не  має  містити  заборонених  до  друку  матеріалів,  оскільки  видання  є  відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.

 

5. Форма подання статті:

- об’єм  рукопису  повинен  складати  не  менше 5-6  сторінок,  але  не  перевищувати 12  сторінок, включаючи рисунки та таблиці;

- кількість співавторів – не більше трьох.

- найменування файлу рекомендується давати у формі: "прізвище 1-го автора" – "1–5 слів назви статті";

- рукопис  повинен бути підготовлений  за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003) та поданий у вигляді ЄДИНОГО файлу;  формат файлу – *.DOC; 

- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;

- файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем,

- формат сторінки -  А4 , орієнтація сторінки – "книжная";

- поля: зліва1,5 см; зправа – 1,5 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см; переплетення – 0 см;

- інтервал між рядками – 1,15 ;

- інтервал між абзацами "перед", "после" – 0 пт;

- відступи "слева", "справа" – 0 пт;

- відступ першого рядка – 1 см (допускається "1,25 см" для редактора Word версій XP / 2003);

- рисунки, фотографії,  графіки  слід  вставляти  в  текст  статті  як  об’єкт;  положення  об’єкту – "в тексте";  неінформативні  складові  рисунку,  такі  як  пустий  простір  навколо,  мають  бути видалені;

- рисунки,  створені  у  вбудованому  у  редакторі Word  редакторі  рисунків,  слід  подавати  як згруповані об’єкти; положення об’єкту – "в тексте";

- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті. Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за виключенням посилання на попередні роботи. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити  назву таблиці вирівнюючи по центру.

 

8. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.

 

9. Текст  рукопису  має  бути  побудований  за  загальноприйнятою  схемою:

- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.);

- прізвище та ініціали авторів - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт);

- назва організації, де працює автор – повністю справа (Times New Roman, 12 пт.);

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- назва статті - великими літерами, по центру (Times New Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- анотація  об’ємом  від 2  до 8  рядків  машинописного  тексту  та ключові слова УКРАЇНСЬКОЮ  мовою (Times New Roman, 12 пт., курсив);;

- пустий рядок;

- прізвища авторів, назва статті, анотація та ключові слова РОСІЙСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ  мовами  на  один-два  абзаци  кожна (Times New Roman, 12  пт.,  курсив); анотація  повинна  містити  стисле  формулювання  змісту  статті

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- текст статті (Times New Roman, 14 пт., інтервал 1,15): виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень, розділи повинні розпочинатися наступними назвами:

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

Цілі статті.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

 

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- слово "Література"  по  центру (Times New Roman, 12  пт.,  жирний;

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- перелік літератури (Times New Roman, 12 пт.). Список літератури оформляється згідно з останніми вимогами ВАК.

 

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

Вартість: про розмір оплати буде повідомлено додатково.

 

Статтю, заяву, експертний висновок, рецензію, авторську довідку та копію платіжних документів надіслати на адресу редакції:

43018, м. Луцьк,

вул. С.Ковалевської, 29,

Луцький національний технічний університет,

кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

 

 тел.: (0332) 78-99-51

 

 

ел.адреса: tov_visnik@mail.ru

 


УДК 675

Калашник О.В.

Полтавський університет економіки та торгівлі

 

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАПІВФАБРИКАТУ ХУТРЯНОГО КРОЛЯ

 

Оцінена конкурентоспроможність напівфабрикату хутряного кроля, що отриманий із сировини, законсервованої УФ-опромінюванням. Зроблено висновок про підвищення якості та конкурентоспроможності напівфабрикату з використанням УФ-опромінювання.

Ключові слова: хутряний кріль, конкурентоспроможність, УФ-випромінювання.

 

Калашник А.В. Оценка конкурентности полуфабриката мехового кроля. Оценена конкурентность полуфабриката мехового кролика, полученного из сырья, законсервированного УФ-излучением. Получен вывод о повышении качества и конкурентности полуфабриката при использовании УФ-излучения.

Ключевые слова: меховой кролик, конкурентность, УФ-излучение.

 

Kalashnik A.V. Estimation of intermediate half-finished item of the fur crawl The competitiveness of intermediate product of fur rabbit which is got from raw material preserved by ultraviolet radiation is evaluated. A conclusion is made about upgrading the competitiveness of intermediate product with the use of ultraviolet radiation.

Keywords: fur rabbit, intermediate, UF-radiation.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями. Потужні інтеграційні процеси зумовлюють потребу у забезпеченні належного рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Це свого роду виклик вітчизняним виробникам, які не надто переймаються проблемами якості продукції, ефективності її виробництва. Насичення внутрішнього ринку товарами іноземного виробництва високої якості за доступною ціною спонукає виробників шукати шляхи вирішення проблем, що виникають при цьому. На перший план висувається здатність товару переважати на ринку через притаманну йому якість.


Редакції збірника „Товарознавчий вісник”

 

 

Заява

 

           Прощу надрукувати статтю  _________________________________ автора ____________.

 

Заявляю, що стаття написана для опублікування тільки у збірнику „Товарознавчий вісник”  та до цього часу не друкувалася у інших журналах.

 

З вимогами з оформлення рукопису статті ознайомлений.

 

 

                                                                                                                                 

автор                                                                                                            підпис

 

 

 

 

 

 

 


Довідка про автора

 

Прізвище

 

Ім’я

 

По-батькові

 

Вчений ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Адреса

 

Тел. робочий

 

Тел. домашній

 

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ó Калашник О.В., 2009