Журнал "Економічний форум"

 

Журнал №1 2012
Журнал №2 2012
Журнал №3 2012
Журнал №4 2012
 
Журнал №1 2013
Журнал №2 2013
Журнал №3 2013
Журнал №4 2013


Журнал №1 2014
Журнал №2 2014
Журнал №3 2014
Журнал №4 2014
 

Журнал №1 2015

Журнал №2 2015

Журнал №3 2015

Журнал №4 2015

 

Журнал №1 2016

Журнал №2 2016

Журнал №3 2016

Журнал №4 2016

 

Журнал №1 2017

Журнал №2 2017

Журнал №3 2017

Журнал №4 2017

 

Журнал №1 2018

Журнал №2 2018

Журнал №3 2018

Журнал №4 2018

 

Журнал №1 2019

Журнал №2 2019   
Журнал №3 2019

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ» ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17353 - 6123 Р

Рекомендовано як фахове видання з економіки (Постанова Президії ВАК України № 1604 від 22.12.2016 р.)

Журнал входить у науково метричні бази Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)

 

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися такими назвами:

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

Цілі статті.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки.

Список використаних джерел

Назви вказувати шрифтом Times New Roman Cyr жирний розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Стаття подається українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами.

Стаття повинна бути набрана у форматі А4. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 сторінок і не більше 10 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2,5 см.

Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів (на українській, російській та англійській мові), науковий ступінь, звання, посада, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається літерами шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотація на українській, російській та англійській мовах розміщується на 1 см. нижче назви статті, виконуються шрифтом Times New Roman Cyr розміром 10 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Звертаємо вашу увагу, що у статті анотації на усіх мовах повинні бути ідентичні за змістом.

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНмолодьспорту України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) з 1.06.2014 р. подані авторами статті повинні супроводжуватись розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом. Анотація повинна містити не менше 300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сторінці А 4 формату, 11 шрифту, 1,0 інтервалу).

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word. Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити  назву таблиці вирівнюючи по центру.

Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2008. - № 3) через 1 см від останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Обов'язково подати електронний варіант статті на диску CD-RW або електронною поштою.

Для авторів статей, які не мають наукового ступеня доктора наук, обов’язкова рецензія за підписом доктора економічних наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів).

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

За публікацію статті автором сплачується внесок у розрахунку 60 грн. за сторінку (одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно, відшкодовується лише придбання журналу у сумі 75 грн.). Додатково автори можуть замовити переклад анотації на англійську мову (вартість послуги 100 грн./сторінку тексту А4 формату, 11 шрифт, 1,0  інтервалу).

Копія квитанції про оплату подаються авторами разом зі статтею або пересилаються на електронну адресу у сканованому вигляді.

Передбачувані періодичність випуску: чотири рази на рік (на початку кварталу). Адреса редакції: 43026, м.Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра фінансів, тел. (0332) 78-55-66, e-mail: ekonomforum_lntu@ukr.net

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 33.336.1:352

Біляк Ю.В., к.е.н., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

 Будь-які невизначеності, тобто не строго контрольована діяльність, породжують ризики виникнення витрат і інших негативних наслідків, у тому числі найбільш небезпечний - конфлікт інтересів. Конфлікти інтересів постають як визначальні для інших конфліктів, вони присутні деякими своїми елементами практично в більшості соціальних конфліктів, а перебіг та розв'язання різноманітних конфліктів містять в собі економічну та фінансову складову. Проблеми конфліктів і конфліктних ситуацій завжди цікавили вчених, філософів, громадських діячів. В статті проаналізовані історичні аспекти виникнення конфлікту та відокремлені погляди вчених стосовно цього поняття.

Ключові слова: конфлікт інтересів, конфлікт, конфліктологія, історичні погляди, фінансова безпека.

Biliak Y.

 

HISTORICAL ASPECTS OF CONFLICT AND EVOLUTION OF VIEWS

 

Any uncertainty that is not strictly controlled activities generate costs and risks of other adverse effects, including the most dangerous - a conflict of interest. Conflicts of interest are seen as decisive for other conflicts, they present some of their elements practically in most social conflicts and progress and resolution of various conflicts contain an economic and financial component. Problems conflicts and conflicts always interested scientists, philosophers, public figures. The article analyzes the historical aspects of conflict and separate views of scientists on this concept.

Key words: conflict of interest, conflict, conflict and historical views of financial security.

 

Беляк Ю.В.

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА И ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ

 

Любые неопределенности, то есть не строго контролируемая деятельность, порождают риски возникновения затрат и других негативных последствий, в том числе наиболее опасный - конфликт интересов. Конфликты интересов возникают как определяющие для других конфликтов, они присутствуют некоторыми своими элементами практически в большинстве социальных конфликтов, а ход и решения различных конфликтов содержат в себе экономическую и финансовую составляющую. Проблемы конфликтов и конфликтных ситуаций всегда интересовали ученых, философов, общественных деятелей. В статье проанализированы исторические аспекты возникновения конфликта и отдельные взгляды ученых относительно этого понятия.

Ключевые слова: конфликт интересов, конфликт, конфликтология, исторические взгляды, финансовая безопасность.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її з важливими науковими та практичними завданнями. Будь-які невизначеності, тобто не строго контрольована діяльність, породжують ризики виникнення витрат і інших негативних наслідків, у тому числі найбільш небезпечний - конфлікт інтересів…


ЗАЯВКА

для публікації статті у науковому журналі «Економічний форум»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Установа

Телефон:

- службовий

- мобільний

e-mail

Номер складу та адреса Нової пошти у Вашому місті (для пересилки збірника). Оплата за рахунок отримувача

Назва статті

Назва рубрики:

- Економічна теорія та історія економічної думки

- Економіка і управління національним господарством

- Світове господарство і міжнародні економічні відносини

- Регіональна економіка

- Економіка природокористування

- Економіка та управління підприємствами

- Гроші,фінанси і кредит

- Бухгалтерський облік,аналіз і аудит

- Демографія,економіка праці та соціальна політика