Наукова діяльність

Наукова діяльність

 Стрімкі темпи науково-технічного прогресу та загострення конкуренції на сучасних глобалізованих ринках однозначно визначають відповідний рівень світових тенденцій в науці, вимагають проводити інтенсивний обмін науковою інформацією між ученими, мати доступ до інформаційних ресурсів. 

Наукова діяльність університету характеризується націленістю на вирішення актуальних економічних проблем країни та регіону, розроблення нових технологій та вирішення питань регіонального енергозбереження, збереження навколишнього середовища, накопичення інтелектуального потенціалу, впровадження наукових розробок у виробництво та навчальний процес. Основними завданнями організації наукової діяльності є:

• забезпечення розвитку науки і виробництва, впливу наукової діяльності на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, економіки, культури;

• спрямування фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт на вирішення актуальних науково-технічних проблем регіону, економіки України, приведення їх у відповідність до європейських стандартів наукового та науково-методичного забезпечення;

• співпраця з установами НАН України та галузевими академіями;

• розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва;

• підготовка молодих науковців для наукових шкіл - магістрів, кандидатів і докторів наук;

• популяризація наукових досягнень університету шляхом участі у конференціях, виставках, конкурсах, публікаціях у наукових виданнях;

• посилення інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції, конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів;

• діяльність по захисту прав інтелектуальної власності як основи зміцнення і розвитку науки;

• розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки.

Використання наукової інформації та новітніх інформаційних комп`ютерних технологій забезпечує ефективні результати наукової діяльності в Луцькому НТУ. 

 

Основні пріоритетні наукові напрями Луцького національного технічного університету до 2015р.: механіка деформівного твердого тіла; розміщення продуктивних сил та регіональна економіка; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування.

 

Спеціалізовані вчені ради:

 

1. спеціалізована вчена рада Д 32.075.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 01.02.04. - механіка деформівного твердого тіла ( голова ради д.т.н., проф. В.І. Шваб’юк);

2. спеціалізована вчена рада К 32.075.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 - товарознавство непродовольчих товарів (голова ради д.т.н. проф. Л.І. Байдакова); 

3. спеціалізована вчена рада К032.075.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - Технологія машинобудування (голова ради д.т.н., проф. В.І. Марчук).

 

Науково-дослідні лабораторії 

 

Будівельна лабораторія здійснює випробування і обстеження будівельних матеріалів, конструкцій, основ будівель та споруд, ґрунтів. У лабораторії проводяться наукові експериментальні дослідження по визначенню фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів, конструкцій, ґрунтів. Будівельна лабораторія оснащена спеціальним лабораторним обладнанням (преси, розривна машина, тензометрична вимірювальна система, морозильна камера, сушильні шафи, прилади для визначення деформацій конструкцій, встановлення захисного шару бетону та наявності і розташування арматури та інше приладдя для експериментальних досліджень).

Екологічна науково-дослідна лабораторія займається питаннями екологічної безпеки України: розробки проектів нормативів граничнодопустимих викидів в атмосферу; контроль за дотриманням нормативів ГДВ; визначення ефективності роботи приточних і витяжних систем вентиляції, пилогазоочисного обладнання; визначення ефективності нових технологічних процесів, що дозволяють зменшити або припинити надходження забруднення до атмосферного повітря. Лабораторія співпрацює з такими підприємствами: ТзОВ «Нововолинський олійно-жировий комбінат»; ЗАТ «Луцькавтодор»; ВАТ «ЗАТ «Луцький домобудівельний комбінат»; Володимир-Волинська птахофабрика. Екологічна лабораторія атестована в Державному Підприємстві «Волинський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Підтримує тісні зв`язки з обласним державним управлінням охорони навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічними станціями, щоб отримувати всі нові методичні та нормативні документи.

Українська наука, попри всі проблеми, посідає гідне місце на міжнародній арені і у сьогоднішньому вигляді забезпечує достатньо високий рівень вищої освіти, розвиває науково-інформаційну діяльність.

 

Наукові школи та наукові напрями

 

В Луцькому НТУ працюють наукові школи, які забезпечують високу якість підготовки висококваліфікованих фахівців:

механіка деформівного твердого тіла;

регіональна економіка;

прогресивні технології в сільськогосподарському машинобудуванні;

ресурсо- та енергозберігаючі технології в металообробці, порошковій металургії та матеріалознавстві;

технологія машино- та приладобудування.

композиційні матеріали з комплексом керованих властивостей.

 

Активно розвиваються наукові напрями:

охорона та раціональне природокористування;

облік, аналіз і аудит в системі управління підприємницької діяльності;

товарознавство та експертиза якості споживчих властивостей;

фінансове забезпечення сталого розвитку;

прикладні інформаційні технології функціонально-модульного проектування структури технологічних комплексів;

динаміка вібраційних машин;

новітні комп’ютерні технології в інженерному проектуванні та освітній діяльності;

організаційно-економічні засади управління розвитком підприємств.

 

   Науково-дослідна робота студентів  університету спрямована на активізацію студентської наукової творчості, розвиток їх здібностей, формування основи загальної наукової культури, навичок досліджень, виявлення  студентів, здатних мислити творчо, залучати їх до різних форм наукової діяльності, популяризації їх науково-дослідної роботи. Вони активно беруть участь у конференціях, конкурсах наукових праць, 87 наукових гуртках, 3 наукових товариствах, публікують наукові статті, анотації доповідей. Протягом останніх трьох років студенти Луцького НТУ отримали 27 призових місць у 2-му етапі Всеукраїнського студентського академічного конкурсу та 28 місць  у 2-му турі Всеукраїнського студентського наукового конкурсу.

    На базі Луцького НТУ проводиться другий етап Всеукраїнського студентського академічного конкурсу з дисципліни "Фінансовий менеджмент" та спеціальності "Прикладне матеріалознавство".

    За останні три роки співробітниками, докторантами та аспірантами  університету захищено 8 докторських дисертацій  на здобуття наукового ступеня доктора наук і 82 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опубліковано 38 монографій, 92 навчальні посібники та підручники, отримано 131 документ на винаходи та корисні моделі, проведено 37 міжнародних та 20 всеукраїнських наукових конференцій.