Аналіз результатів опитування

Опитування роботодавців стосовно обговорення освітньої програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 232 Соціальне забезпечення Луцького НТУ

Аналіз відповідей: Проаналізовано 12 анкет роботодавців.

75 відсотків роботодавців-респондентів виявили зацікавлення у фахівцях спеціальності 232 соціальне забезпечення (сказавши ствердне так), 25 відсотків відповіли «скоріше так». Питання щодо актуальності предметів, представлених в освітній програмі, на думку стейкходдерів, є дуже актуальними для 58, 3 %  і актуальними для 41,7 % респондентів. Стовідсоткове схвалення від роботодавців отримали питання аналізу обов’язкової складової навчального плану та врахування у вибірковій складовій освітньої програми особистих прагнень та уподобань студентів стосовно майбутньої професійної діяльності. Усі стейкхолдери-респонденти на 100% погодилися, що освітня програма є логічно структурованим нормативним документом, який відповідає вимогам до сучасного фахівця соціальної сфери. Ствердну відповідь щодо пропорційності відображення блоків дисциплін в освітній програмі дали 66,7% респондентів, 16,7% вважають, що потребує підсилення правничий блок дисциплін, однакова кількість осіб по (8,3%) вважають, що варто підсилити економічний і соціокультурний блок дисциплін. Серед наведених в анкеті спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, які будуть впливати на ефективність майбутньої професії найвищим балом (5 – високий вплив) роботодавці виділили «вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми», «здатність приймати обґрунтовані рішення», «здатність працювати в команді». Роботодавці 83,3 % засвідчили свою згоду у питанні подальшого залучення до обговорення освітніх програм майбутніх працедавців, 91,7% опитаних погодилися в подальшому підтримувати зв’язки з випускаючою кафедрою та університетом. Серед пропозицій і зауважень щодо покращення освітньої програми озвучене побажання долучення до навчального процесу практиків.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх програм першого (бакалаврського) рівня спеціальності 232 Соціальне забезпечення

Аналіз відповідей: Проаналізовано 82 анкети здобувачів вищої освіти, з них: 72 студента (87,8%) денної форми навчання, 10 заочної форми навчання (12,2%). В опитуванні взяли участь 27,2% (22 ос.) – студенти 1 курсу, 39,5% (32 ос.) – студенти 2 курсу, 33,3% (27 ос.) – студенти 3 курсу.

Понад 80 відсотків опитаних здобувачів висловили своє задоволення підтримкою їх інтересів в університеті. Близько 90% респондентів високо оцінили якість викладання пропонованих дисциплін (30,5 % – дуже добре, 57,3 % добре, 15,9% задовільно). Більше 90% опитаних ознайомлені з академічною доброчесністю та вимогами щодо її дотримання. Думки студентів щодо задоволення механізмом вільного вибору дисциплін розподілились наступним чином: 34,1% – так, 35,4% – скоріше так, 9,8% – скоріше ні, 20,7% – складно відповісти, що говорить про близько 70 відсоткове задоволення студентства. Зміст пропонованих в освітній програмі навчальних дисциплін вважають актуальним і сучасним понад 90% здобувачів освіти (50% – так, 40,2% – скоріше так). Опитування здобувачів освіти показало хорошу роботу кураторів, близько 83% респондентів в разі потреби звертаються за допомогою чи з пропозиціями в університеті саме до кураторів, 8,5% до завідувача кафедри, звернень до адміністрації не зафіксовано. Рівень комунікації між здобувачами вищої освіти та викладачами в університеті оцінили як високий 53,7% і задовільний – 46,3% респондентів. Психоемоційний клімат між студентами та викладачами цілком задовільний, ним дуже задоволені 62,2% респондентів та задоволені – 31,7% опитаних. Студентство на 70,7% поінформоване і на 24,4% частково поінформоване куди звертатися в разі виникнення конфліктних ситуацій в університеті. Майже для 90% опитаних є зрозумілою інформація про свої права та обов’язки. Серед пропозицій і зауваження щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою переважною більшістю студентів висловлене задоволення процесом навчання, серед побажань, висловлених у відкритих запитаннях – «більше дізнаватися про практичну діяльність у цій сфері», «розуміти і підтримувати студентів, які мають купу проблем на дистанційному навчанні (зокрема відсутність інтернету і т. д.)».