Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Луцького НТУ

– Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Луцького НТУ 2020 р.

– Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Луцького НТУ 2019 р.

Наукова та науково-технічна діяльність Луцького НТУ здійснюється відповідно до законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статуту університету.

Наукова діяльність університету характеризується націленістю на вирішення актуальних економічних проблем країни та регіону, розроблення нових технологій та вирішення питань регіонального енергозбереження, збереження навколишнього середовища, накопичення інтелектуального потенціалу, впровадження наукових розробок у виробництво та навчальний процес. Основними завданнями організації наукової діяльності є:

       забезпечення розвитку науки і виробництва, впливу наукової діяльності на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, економіки, культури;

       спрямування фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт на вирішення актуальних науково-технічних проблем регіону, економіки України, приведення їх у відповідність до європейських стандартів наукового та науково-методичного забезпечення;

       співпраця з установами НАН України та галузевими академіями;

       розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва;

       підготовка молодих науковців для наукових шкіл - магістрів, кандидатів і докторів наук;

       популяризація наукових досягнень університету шляхом участі у конференціях, виставках, конкурсах, публікаціях у наукових виданнях;

       посилення інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції, конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів;

       діяльність по захисту прав інтелектуальної власності як основи зміцнення і розвитку науки;

 

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки:

1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

2)  енергетика та енергоефективність;

3) раціональне природокористування;

4) нові речовини і матеріали.

(згідно ст. 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-III)

У Луцькому національному технічному університеті працює 5 спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук.

У 2017 році захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, опубліковано 32 монографії, 30 навчальних посібників та підручників, отримано 28 охоронних документів на винаходи і корисні моделі, оформлено та подано до Державного департаменту інтелектуальної власності України 25 заявок для отримання патентів на винаходи та корисні моделі, організовано та проведено 42 наукових та науково-технічних заходи.

В Луцькому НТУ видаються 6 збірників наукових статей та 4 наукових журнали, що внесені до переліку наукових фахових видань України.

Станом на 1 листопада 2018р. Луцький НТУ за рейтингом Scopus має індекс Гірша 9, 333 публікації, 324 цитувань (за 2017 р. - 64 цитувань).

Луцький НТУ став одним з 68 вищих навчальних закладів та установ України які отримали доступ до наукометричної бази даних Scopus (https://www.scopus.com)  відповідно до наказу МОНУ № 1286 від 19.09.2017 року.

 

Науково-педагогічні кадри

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

чисельність штатних працівників: з них

396

395

419

414

докторів наук

25

26

32

30

кандидатів наук

315

314

329

339

без ступеня

56

55

58

45

 Інформація про проект