ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв функціонує в складі машинобудівного факультету Луцького національного технічного університету. Кафедра була створена у 2003 році на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького державного технічного університету (наказ №151-Б від 13.07.2003 р.) та спочатку мала назву «Кафедра обладнання переробних виробництв». Першим завідувачем кафедри був призначений к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович. У той час до викладацького складу кафедри входили: завідувач кафедри, к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович, к.т.н., доцент Гунько Юрій Леонтійович, к.б.н., доцент Карпюк Віктор Миколайович, асистенти Панасюк Світлана Григорівна, Сай Володимир Анатолійович та Федорусь Юрій Володимирович. Завідувачем лабораторій кафедри був призначений Вітовщик Сергій Іванович, а старшим лаборантом – Дудко Жанна Іванівна.

Створення кафедри було обумовлене необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для переробної та харчової галузей промисловості Волинської та сусідніх областей. Перший набір студентів на спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв» у Луцькому державному технічному університеті був здійснений у 2001 році, відповідно, перший випуск спеціалістів за цією спеціальністю відбувся у 2006 році, а магістрів – у 2007 році.     

Із вересня 2007 року на кафедрі розпочав працювати на посаді асистента Дударєв Ігор Миколайович, який у вересні того ж року захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування технологічного процесу та параметрів сушарки льоносировини в рулонах» в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» УААН.

У 2008 році Панасюк Світлана Григорівна у Вінницькому державному аграрному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування параметрів технологічного процесу сушіння качанів кукурудзи».

У травні 2009 року, після захисту кандидатської дисертації на тему «Удосконалення технологічного процесу первинної обробки вороху льону-довгунця» у Херсонському національному технічному університеті, на кафедрі на посаді старшого викладача розпочала роботу Тараймович Ірина Володимирівна.

У 2011–2012 рр. у Луцькому національному технічному університеті функціонувала спеціалізована вчена рада К 32.075.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів (постанова президії ВАК України від 23 лютого 2011 року №27-08/2; наказ ВАК України від 8 квітня 2011 року №325). Головою спеціалізованої вченої ради був д.т.н., професор Дідух Володимир Федорович, а вченим секретарем – к.т.н. Тараймович Ірина Володимирівна. До складу спеціалізованої вченої ради також входили завідувач кафедри, к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович та к.т.н. Дударєв Ігор Миколайович. У 2011 році у цій спецраді Сай Володимир Анатолійович захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного»

У 2011 році атестат доцента кафедри обладнання переробних виробництв отримала Панасюк Світлана Григорівна. У 2012 році атестат доцента кафедри обладнання переробних виробництв отримав Дударєв Ігор Миколайович та в 2013 році атестат доцента цієї ж кафедри отримав Сай Володимир Анатолійович.      

У 2013 році Федорусь Юрій Володимирович захистив кандидатську дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя на тему «Розробка та обґрунтування параметрів комбінованого плющильно-обчісувального апарата для відділення насіння льону».

У 2015 році Тараймович Ірина Володимирівна та Федорусь Юрій Володимирович отримали атестати доцентів кафедри обладнання переробних виробництв.   

У 2016 році Дударєв Ігор Миколайович в Херсонському національному технічному університеті захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ ресурсозберігаючої технології первинної обробки луб’яних культур».

У 2016 році в Луцькому національному технічному університеті була впроваджена у навчальний процес освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування», спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Згідно чинного на той час положення про навчальний процес в університеті, ця освітньо-професійна програма передбачала підготовку фахівців, зокрема, за спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв», яку здійснювала кафедра.

У 2016 році в Луцькому національному технічному університеті відкрито нову спеціальність 181 Харчові технології і здійснено набір студентів на перший курс за освітньо-професійною програмою «Харчові технології». Відкриття цієї спеціальності було зумовлено щороку зростаючим попитом підприємств харчової промисловості Волинської та сусідніх областей на висококваліфікованих працівників. 

У зв’язку із відкриттям нової спеціальності 181 Харчові технології у 2017 році на підставі рішення Вченої ради Луцького НТУ (наказ №634-04-33 від 31.10.2017 р.) кафедру обладнання переробних виробництв було перейменовано на кафедру технологій і обладнання переробних виробництв.

У 2018 році кафедрою була успішно пройдена акредитація освітньо-професійної програми «Іжиніринг переробних і харчових виробництв» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.

У 2019 році Дударєв Ігор Миколайович отримав атестат професор кафедри технологій і обладнання переробних виробництв.

У 2019 році кафедрою розпочато підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Іжиніринг переробних і харчових виробництв», спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Також у 2019 році кафедра ліцензувала освітньо-професійну програму «Харчові технології та ресторанне господарство» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології.

На сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять: завідувач кафедри, к.с.-г.н., доцент Голячук Сергій Євгенович, к.т.н., доцент Гунько Юрій Леонтійович, д.т.н., професор Дударєв Ігор Миколайович, к.т.н., доцент Панасюк Світлана Григорівна, к.т.н., доцент Сай Володимир Анатолійович, к.т.н., доцент Тараймович Ірина Володимирівна, к.т.н., доцент Федорусь Юрій Володимирович. До складу допоміжного персоналу входять: два старші лаборанти – Вітовщик Сергій Іванович і Дудко Жанна Іванівна, а також інженер І-ої категорії Рихлюк Вікторія Сергіївна.

Матеріально-технічна база кафедри включає комп’ютерний клас та три спеціалізовані навчальні лабораторії.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри технологій і обладнання переробних виробництв є запорукою підготовки фахівців вищої кваліфікації для переробної та харчової галузей промисловості України.