Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Завідувач кафедри:
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Дідух Володимир Федорович
(0332) 74-61-32

 

E-mail:shm@lntu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

План роботи кафедри

Наукова робота

Навчання та виробництво

Атестація здобувачів вищої освіти

Співпраця з роботодавцями

Освітні програми

Матеріально-технічна база

Робочі програми дисциплін за ОП "Агроінженерія" (бакалавр)

Професійні дисципліни вільного вибору (бакалавр)

Робочі програми дисциплін за ОП "Агроінженерія" (магістр)

Професійні дисципліни вільного вибору (магістр)

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї педагогічної і наукової  майстерності. Сертифіком В2 підвищено володіння англійською мовою проф. Кірчуком Р.В. і доц. Хомичем С.М. Експертами Національного агентства із забезпечення якості  вищої освіти зараховані к.т.н., професор  Кірчук Р.В. та к.т.н., доц. Цизь І.Є.

Експертом проектів із виконання наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень є д.т.н. Дідух В.Ф. 

Колектив кафедри перебуває у постійному пошуку ефективних шляхів розв’язання різноманітних педагогічних проблем, інноваційних підходів до організації ї підготовки студентів з метою підвищення практичної підготовки майбутніх фахівців:
‒   впровадження в навчальний процес новітніх систем практичної підготовки студентів;
‒   формування системи зв’язків між навчальним закладом і базами практик для набуття  студентами практичних умінь і навичок;
‒   розвиток у студентів професійно-практичних компетенцій: соціальних, професійних, методичних, особистих.

  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до освітніх програм та навчальних планів викладачі кафедри розробляють та вдосконалюють навчально-методичне забезпечення з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Навчання студентів зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток умінь творчо застосовувати їх на практиці.
Викладачі кафедри постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст випускних кваліфікаційних робіт, які відображаються у методичних вказівках до їх виконання та оформлення.

 

 

 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кафедра має власний аудиторний фонд для проведення лекційних та практичних занять. Матеріально-технічна база кафедри включає мультимедійну аудиторію та спеціалізовані лабораторії: «Тракторів та енергетичних засобів сільськогосподарського виробництва», «Ґрунтообробних та посівних машин», «Машин для механізації тваринництва», «Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань», «Математичного моделювання і САПР-технологій», «Машин для механізації збирання та післязбирального обробітку сільськогосподарських культур», «Технології виробництва та первинної обробки продукції рослинництва», «Ремонту сільськогосподарської техніки», «Механіки сільськогосподарських матеріалів і середовищ».

 

Матеріально-технічна база кафедри постійно змінюється відповідно до сучасних вимог, поповнюється новим обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами, які використовуються у навчальному процесі.

 

Важливим етапом навчання в процесі формування майбутнього спеціаліста є виробнича практика. Кафедрою укладені договори на проведення навчально-виробничих практик з такими організаціями: ТзОВ «Україна-Баїв», ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт», ТзОВ «Захід-Агро-Техніка», ТзОВ «Негабарит-Сервіс», ТзОВ «П’ятидні», ПрАТ «Волинська фондова компанія», ДП «Експериментально-дослідне господарство «Еліта» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України», а також багатьма іншими підприємствами, діяльність яких відповідає профілю підготовки фахівців.

 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра ініціювала укладання договорів про співпрацю в сфері освіти та науки із наступними закордонними закладами освіти: Національний інститут проектування машин та обладнання для сільськогосподарської і харчової промисловості (INMA, Бухарест, Румунія), Державний аграрний університет (Кишинів, Молдова), Асоціація зі співробітництва в галузі сільського господарства, екології та розвитку села у Східній Європі APOLLO (Німеччина), «Profiteam» LLC (співпраця у сфері організації міжнародних програм за ексклюзивним дорученням в Україні німецького партнера ТОВ «Альфайн» (Концерн «Візенхоф»).
Наші студенти мають можливість отримати додаткову освіту за кордоном, взяти участь у міжнародних програмах, розширити свої знання, вдосконалити свої навички усного і писемного мовлення з іноземних мов. Навчаючись або проходячи практику за кордоном, студенти знайомляться не тільки з науковими досягненнями інших країн, але й з їх культурою та традиціями.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

Під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України Дідуха В.Ф. на базі кафедри  сформована наукова школа «Інноваційних аграрних і переробних технологій та техніки», у якій працюють 3 доктори наук, 20 кандидатів наук, 5 аспірантів.

 

Під керівництвом досвідчених викладачів студенти займаються науково-дослідною, винахідницькою роботою, виступають з доповідями на наукових конференціях, відвідують виставки та екскурсії.

 

ПЕРЕМОГИ НАШИХ СТУДЕНТІВ

Під керівництвом досвідчених викладачів студенти займаються науково-дослідною, винахідницькою роботою, виступають з доповідями на наукових конференціях:
Бабич М.М. – диплом II ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (2015 р.)
Цизь А.І. – диплом I ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (2016р.)
Мельник В.С. – диплом III ступеня у Всеукраїнського конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н.р. з напрямку «Машини та засоби механізації  сільськогосподарського виробництва»
Бойчук Б.В. – диплом II ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (2017, 2018 р.), диплом II ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 208 «Агроінженерія»  (2018 рік)
Хлопусь А.Р. – диплом II ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» (2019 рік)
Тарасюк Д.В. – диплом I ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт робіт зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (2020 рік).

 

 

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ТА ЇХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Серед випускників кафедри, які досягли значних успіхів можна відзначити таких, як : Харицький Василь.О. та Харицький Володимир О. – директори ТзОВ «ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА», Козел О.О. – директор ТзОВ «Негабарит-Сервіс», Голій О.В. – директор державного підприємства «Експериментально-дослідне господарство «Еліта» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України», Ференц Р.В. – заступник керівника департаменту аграрного виробництва з технічних питань ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», Ляшук О.В. – керівник господарства «СБЕ Україна-Рівне», Бартощук М.А. – засновник фірми ПП «ВОЛИНЬАГРОТЕХ», Юзва О.О. – заступник директора (головний менеджер) ФОП Бартощук А.Г., Заікін В.М. – головний інженер ПТМ «Ковельтепло», Коробка М.І. – головний конструктор ТОВ «ВО «Ковельсільмаш», Куденчук В.З. – головний технолог ТОВ «ВО «Ковельсільмаш», Карасюк Т.Г. – начальник Ковальсько-пресового підприємства ТОВ «ВО «Ковельсільмаш», Хлопецький Р.А. – конструктор СП ТОВ «Модерн Експо». Серед випускників також чимало вчених, які працюють у Луцькому НТУ, зокрема д.т.н., професори Дударєв І.М. та Ягелюк С.В.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

 

Пропозиції із співпраці чекаємо за тел. (0332) 74-61-32
E-mail: lab-amb@ukr.net