Кафедра цифрових освітніх технологій

Завідувач кафедри:
кандидат педагогічних наук, доцент
Кабак Віталій Васильович
(0332) 26-26-93
Е-maildet@lutsk-ntu.com.ua
Facebook: https://www.facebook.com/groups/601900703889437/

  

Кафедра цифрових освітніх технологій

 

Професорсько- викладацький склад кафедри

Наукові напрями кафедри

 

 

Історична довідка:

 Історія створення кафедри цифрових освітніх технологій сягає 2005 року, коли було засновано кафедру комп’ютерних технологій професійного навчання (КТПН) внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні». У вересні 2014 року кафедра була перейменована на «Комп’ютерні технології» (КТ), а у 2018 році – «Комп’ютерні технології та професійної освіти» (КТтаПО). У вересні 2019 року кафедра отримала офіційну назву внаслідок розподілу випускаючої кафедри КТтаПО. У процесі реорганізації структурних підрозділів Луцького НТУ наказом №514-0535 від 15.12.2020 року "Про зміни до структури Луцького НТУ" кафедру ПО та КТ було перейменовано на кафедру цифрових освітніх технологій.

 

Підготовка фахівців:

     Метою діяльності кафедри цифрових освітніх технологій є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

- 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» (бакалавр, повний та скорочений терміни). Спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання дисциплін інженерно-комп’ютерного циклу.

- 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» (магістр). Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну фахову спрямованість: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютеризованих інформаційних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.

- 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (бакалавр). Передбачає здійснення навчально-виховної діяльності з інформатики у закладах середньої і позашкільної освіти державного, відомчого і приватного підпорядкування. Майбутні фахівці можуть працювати: вчителями інформатики у загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах, операторами ЕОМ, системними адміністраторами, адміністраторами баз даних,  програмістами при відділах інформаційно-комунікаційних технологій в навчальних закладах, органах управління.

-

 Кадрове забезпечення навчального процесу:

     На даний час освітній процес на кафедрі провадять 1 професор та 6 доцентів, що мають необхідні знання в сфері педагогічних наук та сучасних комп’ютерних технологій для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців. Також здійснюється залучення до провадження освітньої діяльності викладачів інших кафедр і структурних підрозділів Луцького НТУ.

     Викладачі кафедри постійно вдосконалюють та розширюють професійні знання, уміння та навички. Ведеться співпраця із корпораціями IBMMicrosoftIntel яка засвідчена отриманими сертифікатами, що підтверджують високий рівень професійної майстерності викладачів.

 

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень володіння іноземними мовами (англійська і польська мови). На даний час Сертифікати В2 мають два викладачі – проф. Гулай О.І. (англійська мова) і доц. Кабак В.В. (польська мова).

Двоє представників кафедри успішно пройшли навчання та є експертами Національного агентства із забезпечення якості  вищої освіти – к. пед.н., доц. Кабак В.В. та ст. гр. ПНК-41 Масовець О.А. 

 

Наукові напрями кафедри:

     - інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Information and Communication Technologies in Education);

     - теоретичні засади формування методології супроводу електронного навчання (Theoretical Bases of Formation of E-learning Support Methodology);

     - проектування інформаційних систем в освіті та виробництві (Designing of Information Systems in Education and Production).

 

 Науковий доробок кафедри за останні п’ять років складає: понад 60 статей у фахових збірниках та наукових журналах, понад 90 публікацій тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях,  близько 70 методичних вказівок, 9 електронних видань,  11 навчальних посібників та монографій.

 

Студенти і випускники:

 

     Велике значення викладачі кафедри цифрових освітніх технологій приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Студенти під час навчання беруть участь у науковій діяльності, направляються на стажування, різноманітні практики та навчання за кордоном. Кращі студенти працюють над науковими темами під керівництвом викладачів, подаючи наукові роботи, тези доповідей і статті. Усі випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники – продовжити навчання в аспірантурі.

     Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: міжнародній олімпіаді з спортивного програмування (ACM/ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсі компанії ІВМ «System z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта», навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія» та ін.

     Зокрема у 2018 році ст. гр. ПНКм-51 Галина Падалко  отримала диплом ІІІ ступеня в  II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Мелітопольський ДПУ імені Богдана Хмельницького).

     У 2019 році студентка гр. ПНК-41 Троханенко Марія отримала  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта» в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) (науковий керівник: доц. Кабак В.В.). Також під керівництвом доц. Кабака В.В. студент гр. ІПЗ-31 Гуда Володимир отримав 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Мелітопольський ДПУ імені Богдана Хмельницького).

     Студентка гр. ПНК-21 Масовець Олена отримала  диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління у сфері економічної конкуренції» (2019 р.) в Полтавській державній аграрній академії (науковий керівник: доц. Потапюк Л.М.).

  

Загалом за роки свого існування викладачі кафедри цифрових освітніх технологій підготували більше 300 фахівців за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)». Випускники кафедри є успішними фахівцями, які працюють у різних сферах діяльності, як в Україні, так і закордоном.

Міжнародне співробітництво та проєктна діяльність

      Міжнародне співробітництво на кафедрі цифрових освітніх технологій пов’язане з інтернаціоналізацією діяльності, що включає академічну мобільність учасників освітнього процесу:

- стажування викладачів за кордоном: університет «Люблінська Політехніка» (Польща, 2018 р., Кабак В.В.); за програмою міжнародного проєкту «Соціо-психологічні технології розвитку людського потенціалу в умовах глобалізації: теорія і практика» (Словенія, 2018, доц. Полухтович Т.Г.); університет ім. Менделя в Брно, напрям «Педагогіка та психологія» (Чехія, 2016 р., доц. Потапюк Л.М.); Європейський центр ядерних досліджень (CERN) (Швейцарія, 2016 р., проф. Гулай О.І.);

- подання проєктів у рамках SAIUP: «Інформаційна система «AntiPlagiarism Lutsk NTU» як гарант академічної доброчесності» та «Інформаційний портал «Lutsk NTU: openscience» (2016 р.).

- участь у проєкті «Прикордонна співпраця Волинської області та Люблінського воєводства з питань прикордонно-митного контролю» (доц. Потапюк Л.М.);

- участь у міжнародній конференції «Checkpoint: HEALTH» (м. Гродно), серії тренінгів у рамках проєкту «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів» (доц. Потапюк Л.М., 2019 р.).

     До проєктної діяльності також залучаються студенти. Зокрема, у 2018 році проєкт студентки гр. ПНКс-11 Золотоверхової Тетяни «Sunny learning» (Сонячне навчання) став переможцем серед соціально-інноваційних проектів (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-obrali-naykrashchi-socialno-innovaciyni-proekti.), який відбувався за підтримки Британської ради в Україні та ГО «Молодіжна платформа».

     Під час поїздки доцента Кабака В.В. у 2018 році до технічного університету «Люблінська політехніка» відбулось обговорення аспектів наукової й освітньої співпраці в рамках можливої академічної мобільності студентів та  стажування викладачів.

     У 2019 році доцентом кафедри ПОтаКТ Потапюк Л.М. було здійснено робочу поїздку у складі делегації Лцького НТУ до Словаччини. Там було напрацьовано шляхи співпраці з колегами із низки університетів і підписання ректором Луцького НТУ партнерських угод, зокрема із Жилінським університетом  та Братиславським технічним університетом – http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files/rektor_ta_studenti_luckogo_ntu_posilyuyut_spivpracyu_z_universitetami_slovachchini.pdf 

  

 

Матеріально технічне забезпечення навчального процесу

          Матеріально-технічна база кафедри цифрових освітніх технологій включає: лекційні аудиторії та спеціалізовані лабораторії: «Спеціалізована лабораторія проектування комп’ютерних систем і технологій», «Лабораторія комп’ютерних технологій у навчальному процесі», «Навчально-наукова лабораторія інформаційних систем освіти та управління соціальними і технічними процесами». Вихід у мережу Internet забезпечений широкосмуговим каналом 100 Mbit/s.

 

Співпраця

 В рамках підписаного меморандуму кафедра цифрових освітніх технологій співпрацює з асоціацією «Луцький ІТ-кластер» - об’єднанням компаній, організацій, структур та спеціалістів сфери інформаційних технологій у місті Луцьку та Волинській області, які інтеграційно взаємодіють між собою. Також налагоджені тісні зв’язки з закладами професійної (професійно-технічної) освіти, такими як: Луцький центр професійно-технічної освіти, ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського», Технічний коледж Луцького НТУ, Луцький педагогічний коледж, Волинський коледж НУХТ, Луцький коледж рекреаційних технологій і права, Луцьким ВПУ будівництва та архітектури та ін., що дозволяє врахувати специфіку регіонального ринку праці, майбутнього працевлаштування випускників, систематизувати компетентності випускників,  підвищити їх конкурентоспроможність у різних сферах професійно освіти та ІТ-галузі.  Аналіз ринку праці  включає й  пропозиції стейкхолдерів до організації проведення технологічної і навчально-педагогічної практик на базі підприємств та закладів П(ПТ)О м. Луцька й області. Роботодавці залучені і до інших процедур, передбачених Законом України «Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх та наукових процесів».

     На протязі багатьох років кафедра цифрових освітніх технологій співпрацює з Волинською обласною організацією УТОС для вирішення проблематики інклюзії людей з вадами зору в сучасному інформаційному суспільстві. Напрацьовуються питання щодо можливості здійснення інклюзивного навчання сліпих та слабозорих на базі кафедри (було відмічено під час науково-практичного круглого столу «Перспективи підготовки магістрів із спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення» (20 лютого 2019 р.) (https://pokt.lntu.edu.ua/magistratura-ipz.html).

     Співпраця кафедри цифрових освітніх технологій відбувається з управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Волинською обласною та Луцькою міською радою в рамках підготовки та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ)», яка відбувається з періодичністю в 2 роки. Також кафедра тривалий час співпрацює з Центром науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради (ЦНТТУМ) у питанні організації спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо (https://pokt.lntu.edu.ua/oblasnij-seminar.html). Щороку кафедра приймає участь в наукових пікніках, що відбуваються в Луцьку,  співорганізаторами якого виступає ЦНТТУМ, де демонструє наукові розробки студентів та викладачів кафедри.

     Кафедра цифрових освітніх технологій тісно співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними ЗВО. Серед її партнерів:

- кафедра машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (проф. Горбатюк Р.М.);

- кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (проф. Хоменко В.Г.);

- кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (доц. Федонюк А.А.);

- кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (проф. Осадчий В.В.);

- кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства Національного університету водного господарства та природокористування (проф. Козяр М.М.);

- кафедра інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету (проф. Гавриленко В.В.);

- Технічний університет «Люблінська політехніка» (Польща);

- Технічний університет Берліна (Німеччина);

- Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ (Польща).

  

Виховуй у собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя!

(Василь Сухомлинський)

 ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 Освітньо-професійні програми

 Договори про проведення практики студентів

 Договори про співпрацю

 Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми