Кафедра екології та агрономії

Завідувач кафедри:

кандидат історичних наук, доцент

Іванців Василь Володимирович

(0332) 74-61-35

Сайт кафедри:

http://eta-lntu.lutsk.ua

Історична довідка

 Кафедра екології та агрономії бере свій початок з вересня 1993 року, коли у складі технологічного факультету шляхом реорганізації було утворено кафедру екології та безпеки життєдіяльності.

Із 2001 року на базі кафедри було ліцензовано спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища" із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

При кафедрі розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю „Екологія”.

В травні 2004 року на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності було утворено дві кафедри - кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності. Завідувачем кафедри екології було обрано доцента О.Ф. Картаву. З вересня 2009 року завідувачем кафедри обрано доцента В.В. Іванціва. У 2018 році кафедра екології змінила назву на кафедра екології та агрономії.

У 2005 році на базі кафедри екології факультету екології та приладо-енергетичних систем розпочалася підготовка спеціалістів та у 2006 році – магістрів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища". У 2018 році на базі кафедри екології та агрономії було ліцензовано спеціальність 201 Агрономія.

Навчальний процес на кафедрі екології забезпечують науково-педагогічні працівники у складі завідувача кафедри, кандидата історичних наук, доцента В.В. Іванціва, доктора географічних наук, професора Я.О. Мольчака, кандидатів географічних наук, доцентів В.В. Федонюк, М.А. Федонюка, І.Я. Мисковець, С.Г. Панькевича, кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів С.П. Бондарчука, В.О. Волянського, І.М. Мерленка, кандидата педагогічних наук Л.І. Коробчук.

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці наукових, державних управлінських та виробничих установ.

За час існування кафедри її співробітниками захищено 4 кандидатських та 1 докторську дисертацію. Більшість викладачів мають значний педагогічний стаж та досвід роботи у виробничих та науково-дослідних установах.

Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію у профільних наукових та науково-методичних закладах України, Євросоюзу та Білорусі, а також за рахунок участі в міжнародних наукових форумах.

Кафедра є випусковою для забезпечення підготовки фахівців за освітніми програмами:
- «Екологія» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія;
- «Екологія» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія;
- «Агрономія» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 Агрономія.

Працівники кафедри

 

Профіль викладача: Іванців Василь Володимирович

Завідувач кадефри,

кандидат історичних наук, доцент

Наукові інтереси: Еколого-хорографічні дослідження фауни Західної України, регіональні проблеми України, історія становлення та розвитку екології

 

 

Профіль викладача: Мольчак Ярослав Олександрович

 

Доктор географічних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України

 

Наукові інтереси: Антропогенний вплив на екосистеми міст та прилеглих територій

Профіль викладача: Федонюк Віталіна Володимирівна

кандидат географічних наук, доцент

Наукові інтереси: Раціональне природокористування в регіоні Північно-Західного Полісся, охорона та раціональне використання атмосферного повітря, прикладна кліматологія та метеорологія, заповідна справа та розбудова екологічної мережі.

Профіль викладача: Федонюк Микола Ананійович

кандидат географічних наук, доцент

Наукові інтереси: Ландшафтна екологія, карст Волинського Полісся, електромагнітна екологія, екологічне ГІС-картографування, інформаційні технології в екології, інструментальні засоби моніторингу довкілля, екосоціологія.

Профіль викладача: Мисковець Ірина Ярославівна 

кандидат географічних наук, доцент

Наукові інтереси: Конструктивна географія, гідрологія, екологія, захист довкілля.

Профіль викладача: Панькевич Сергій Григорович

кандидат географічних наук, доцен

Наукові інтереси: Вивчення якості поверхневих вод Волині, зокрема дослідження факторів впливу антропогенного навантаження на водні об’єкти, гідрохімічні показники, а також розробка шляхів запобігання  забрудненню та стічних вод.

Профіль викладача: Мерленко Ігор Михайлович 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Наукові інтереси: Сільськогосподарське виробництво, екологічна експертиза різних форм, радіоекологія, моніторинг довкілля, біологічне землеробство.

Профіль викладача: Волянський Віктор Олександрович 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Наукові інтереси: Шляхи лісорозведення та лісовідновлення. Застосування принципів екологічно орієнтованого лісівництва для відтворення лісів.

Профіль викладача: Бондарчук Сергій Петрович 

кандидат сільськогосподарських наук доцент

Наукові інтереси: Сільськогосподарське виробництво, раціональне використання осушуваних земель, охорона і раціональне використання водних ресурсів.

Профіль викладача: Коробчук Людмила Іванівна 

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукові інтереси: Вивчення та дослідженням актуальних екологічних проблем; формування екологічної культури, екологічного виховання, екологічної свідомості майбутніх фахівців вищої школи.

Профіль викладача: Картавий Андрій Григорович 

асистент

Наукові інтереси: Проектуванні регіональних програм утилізації твердих побутових відходів. Управління проектами формування екологічно орієнтованих логістичних систем.

Пасичнюк Ігор Федорович

завідувач лабораторіями кафедри

Філіна Ірина Арсентіївна 

старший лаборант кафедри

Жадько Оксана Андріївна

лаборант кафедри

Науково-дослідна робота.

Міжнародні зв`язки.

Освітній процес.

Освітньо-професійна програма спеціальності 201 Агрономія.

Освітньо-професійна програма спеціальності 101 Екологія.

Навчально-методичне забезпечення.

Договори про співпрацю.

Методичне забезпечення

Подвійний диплом