Кафедра електричної інженерії

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Грицюк Юрій Віталійович

(0332) 74-61-19

E-mail: elin@lntu.edu.ua
https://www.facebook.com/elpostLNTU

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

 Очолює кафедру к.т.н., доцент Грицюк Юрій Віталійович.

Профіль викладача: Завідувач кафедри -
к.т.н., доцент

Ю.В. Грицюк
Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75
Тел. +38 (0332) 74-61-19
е-mail: hrytsiuk@ukr.net

 Опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць. З них: 3 – навчальні посібники, 5 – електронних навчальних посібників, 3 – монографії, 2 – патенти на корисну модель.

 

 

 

 

 

 

 

Коротка історична довідка про кафедру

Кафедра електропостачання створена на основі дозволу Міністерства освіти і науки України за № 5.1-5/1695  від 16 листопада 1999 року та наказу № 202. Кафедра електропостачання є випусковою кафедрою факультету екології та приладо-енергетичних систем і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». За результатами акредитації (рішення ДАК від 09.02.99 р. протокол № 8, сертифікат № 034703) спеціальність акредитована за четвертим рівнем.

Перший випуск фахівців з цього напрямку відбувся в 1995 році за спеціальністю «Електропостачання та електрозбереження» на базі кафедри електротехніки та електропостачання. З 1998 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2000 року кафедра електропостачання почала підготовку магістрів електротехніки за спеціальністю 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання». Першим завідувачем кафедри електропостачання у 1999 році було призначено кандидата технічних наук, доцента Давиденко Людмилу Валеріївну. З 2003 по 2005 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Пєтухов Микола Васильович. З 2005 по 2017 рр.  – кандидат технічних наук, професор Добровольська Любов Наумівна. З 2017 р. завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента Грицюка Юрія Віталійовича.  На сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів, серед яких 1 професор та 11 доцентів.

  Спеціальність кафедри та її характеристика

У 1995 році було здійснено перший випуск спеціалістів. Сьогодні на кафедрі працює сім випускників кафедри на посадах доцентів. Колектив працює над модернізацією діючого лабораторного обладнання, придбанням сучасних стендів та приладів, комп’ютеризацією лабораторних робіт та практичних занять.

Лекції проводяться у мультимедійних аудиторіях. Закріплення теоретичного матеріалу в процесі навчання студенти здійснюють у лабораторіях кафедри.

Викладачами кафедри проводиться активна робота з удосконалення підготовки студентів з питань обчислювальної техніки, які охоплюють дисципліни “Програмне забезпечення задач електроенергетики”, “Математичне моделювання в електроенергетиці”, “Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем”; з питань енергозбереження – “Контроль споживання та якості електроенергії”, “Енергозбереження”, “Ефективність енерговикористання”, “Енергоощадні режими та технології”, “Системи управління енерговикористанням”; з питань електропостачання – дисципліни “Перехідні процеси в СЕП”, “Електричні мережі та системи”, “Електрична частина станцій та підстанцій”, “Електротехнічні системи електропостачання”, “Основи електропостачання”, “Електропостачання промислових та непромислових об’єктів” та ін.

 Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної діяльності. Студенти мають змогу вибрати напрям наукової діяльності. Свої здобутки та перші результати наукової роботи вони представляють на студентських наукових конференціях і наукових семінарах, які проводяться на кафедрі. Кращі роботи студентів публікуються у збірнику студентських наукових статей за тематикою студентських науково-технічних конференцій. Студенти мають змогу продовжувати навчання в магістратурі за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

З відкриттям спеціальності, кафедра активно співпрацює з регіональними роботодавцями, науковими і навчальними установами: ПрАТ “Волиньобленерго”; ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОСЕРВІС»»; НТУ «ХПІ». Згідно з угодами про співпрацю студенти мають можливість проходити практику (навчально-ознайомлювальну, виробничу, переддипломну).

Вступники з дипломами молодшого спеціаліста будь-якого напрямку можуть навчатися за скороченим терміном (2 роки) на денній і заочній формі навчання за спеціальністю 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

 Якісний склад кафедри

У процесі підготовки фахівців за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаберуть участь викладачі провідних кафедр Луцького національного технічного університету. Проте найважливішу роль у цьому процесі відіграють викладачі кафедри електропостачання.

Викладачі кафедри здійснюють роботу за такими напрямками:

·         навчальна робота;

·         навчально-методична робота;

·         науково-дослідна робота;

·         виховна робота;

·         профорієнтаційна діяльність.

Склад викладачів випускової кафедри гарантує якісний рівень навчального процесу.

 

Профіль викладача: Добровольська Любов Наумівна,
к.т.н., професор

Базова освіта: Луцький філіал Львівського політехнічного інституту,  1980 р.
Спеціальність: «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти».

Наукові інтереси: Енергозбереження, відновлювальна енергетика.

 

Профіль викладача: Гадай Андрій Валентинович,

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1995 р.

Спеціальність: «Електропостачання і електрозбереження».

Наукові інтереси: Компенсація реактивної потужності в змінних режимах роботи двигунів.

 

Профіль викладача: Давиденко Людмила Валеріївна,
к.т.н., доцент

Базова освіта: Київський політехнічний інститут, 1992 р.

Спеціальність: «Електропостачання».

Наукові інтереси: Моніторинг ефективності енерговикористання у складних виробничих системах.


Профіль викладача: Бандура Ірина Олександрівна,
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1997 р.

Спеціальність: «Електропостачання і електрозбереження».

Наукові інтереси: Покращення якості електричної енергії в мережах енергопостачальних компаній.


Профіль викладача: Волинець Владислав Ігорович,
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2000 р.

Спеціальність: «Електротехнічні системи електроспоживання».

Наукові інтереси: Моніторинг та планування енергоефективних режимів електроспоживання електротехнічних комплексів вугільних шахт.


Профіль викладача: Коменда Наталія Володимирівна,
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 1998 р.

Спеціальність: «Електропостачання і електрозбереження».

Наукові інтереси: Аналіз нерівномірностей графіків електричних  навантажень СЕП.


Профіль викладача: Коменда Тарас Іванович,
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 1999 р.

Спеціальність: «Електротехнічні системи електроспоживання».

Наукові інтереси: Аналіз нерівномірностей графіків електричних  навантажень СЕП.


Профіль викладача: Падалко Анатолій Михайлович,
к.ф-м.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, 1984.

Спеціальність: «Фізика та математика».

Наукові інтереси: Використання інформаційно-комунікативних технологій для вдосконалення професійних компетенцій інженерів-електриків.


Профіль викладача: Грицюк Ірина Василівна,
к.т.н., доцент


Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 1999 р.

Спеціальність: «Електротехнічні системи електроспоживання».

Наукові інтереси: Оптимізація режимів роботи електричних мереж з врахуванням компенсації реактивної потужності.

 


 

Профіль викладача: Романюк Микола Валентинович,
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2008 р.

Спеціальність: “Автоматизоване управління виробничими процесами”.

Наукові інтереси: Контроль ізоляції в розподільних мережах постійного струму.

Профіль викладача: Собчук Дмитро Сергійович,

к.т.н., доцент


Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2009.

Спеціальність: “Автоматизоване управління виробничими процесами”.

Наукові інтереси:  Підвищення якості електропостачання відновлювальними джерелами електричної енергії.


 Ващелюк Юрій Ігорович,

асистент

Масечко Віталій Степанович,

завідувач лабораторіями

 


Базова освіта: Львівський політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, 1984.

Спеціальність:  «Технологія машинобу-дування, металорізальні верстати і інструменти»”.

 

Денисовець Тетяна Миколаївна,
інжинер I - категорії 

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2006.

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання.

 Басалко Ілля Анатолійович, 

старший лаборант 

 

 

Науково-дослідна діяльність.

Працевлаштування випускників

Навчально-лабораторна база кафедри електропостачання.

Методичне забезпечення.

VIII Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах»