Кафедра фізики та вищої математики

Завідувач кафедри:
кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Коваль Юрій Васильович
(0332)746109
fizmat@lutsk-ntu.com.ua

Коротка історична довідка про кафедру

Кафедра фізики та вищої математики утворена в результаті перейменування кафедри фундаментальних наук, відповідно до наказу № 514-05-35 від 15 грудня 2020 року. В свою чергу, кафедра фундаментальних наук була створена в 2017 році на базі двох фундаментальних кафедр (фізики та вищої математики), що мають більш ніж 40-річну історію та на яких довгий час працювали такі відомі вчені-науковці, як Семенюк А.К., Федосов А.В., Швай О.І., Коробчук І.В., Денисюк І.Т., Труш І.В., Марченко О.С., Кислий О.О. Біля 30 років кафедрою вищої математики керував Дутчак Б.І. 

Навчальний процес

Навчальний процес забезпечують викладачі кафедри: к.ф.-м.н., доц. Коваль Ю.В., к.ф.-м.н., доц. Захарчук Д.А., к.ф.-м.н., доц. Пастернак Р.М., к.ф.-м.н., доц. Назарчук П.Ф., к.ф.-м.н., доц. Панасюк Л.І., к.ф.-м.н., доц. Ящинський Л.В.,  к.ф.-м.н., доц. Луньов С.В., к.ф.-м.н., доц. Губаль Г.М., к.т.н., доц. Гануліч Б.К., к.т.н., доц. Гуда О.В., к.т.н., доц. Крадінова Т.А., к.т.н., доц. Тимощук В.М., асистент Грінченко Л.Г.; а також допоміжний персонал:  старший лаборант Бойко Р.М. 

 

Кафедра фізики та вищої математики забезпечує викладання таких дисциплін як: фізика, загальна фізика, фізика оптичного зв’язку, теорія електричного зв’язку, технічна електродинаміка, вища математика, вища та прикладна математика, прикладна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, чисельні методи, комп’ютерна дискретна математика, дискретні структури, лінійна алгебра, математичний аналіз та ін.

Викладачами кафедри видаються методичні рекомендації для студентів усіх форм навчання. Розроблені завдання для самостійної роботи студентів, а також контрольні завдання з вище наведених дисциплін. Для поточного контролю якості знань розроблена система контрольних робіт, тестових завдань, які використовуються під час проведення атестаційних контрольних робіт кожного навчального семестру. Для всіх дисциплін є методичне забезпечення практичних і лабораторних робіт. Більшість методичних рекомендацій наявні в електронному варіанті. Крім того, на сайті університету розміщено електронні підручники та різноманітну інформацію, яка активно використовується в навчальному процесі.

 

Кафедра володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення, визначеним Міністерством освіти і науки України, необхідним для його ефективного функціонування, державними стандартами освіти: навчальними планами; навчальними програмами з усіх нормативних дисциплін, підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-методичними матеріалами до практичних і лабораторних занять; завданнями для індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін; тестовими завданнями; контрольними роботами з навчальних дисциплін; методичними матеріалами для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

 

Викладачами розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани лабораторних і практичних занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань студентів. Створено електронну базу даних (лекції, лабораторні, тести, завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної дисципліни.

 

Постійно проводиться робота з впровадження сучасних технологій навчання. Практикується читання лекцій за допомогою систем мультимедіа, а також за завчасно даними студентам опорними конспектами, використання педагогічних і методичних задач, ділових ігор, дискусій. Кращим студентам надається право навчатись за індивідуальними планами.  

 

Якісний склад кафедри

 

Коваль Юрій Васильович

к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач кафедри

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2001. «Прикладне матеріалознавство».

Наукові інтереси: «Фізика твердого тіла, фізика напівпровідників і діелектриків, напівпровідникове матеріалознавство».

 

Гануліч Борис Костянтинович
к.т.н., ст.наук.співр., доцент

Базова освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, 1973. «Фізик. Викладач фізики».

Наукові інтереси: «Створення фізичної моделі тріщиностійкості металів».

Губаль Галина Миколаївна

к.фіз.-мат.н., доцент, Ph.D.

Базова освіта: Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2002. «Математика. Магістр математики».

Наукові інтереси: «Функціональний аналіз та його застосування, математична фізика, диференціальні рівняння».

Гуда Оксана Вікторівна
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, 1992. «Математика і фізика. Вчитель математики і фізики».

Наукові інтереси: «Механіка деформівного твердого тіла».

Захарчук Дмитро Андрійович
к.фіз.-мат.н., доцент

Базова освіта: Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1999. «Фізик. Викладач фізики».

Наукові інтереси: «Фізика твердого тіла».

 

Крадінова Тетяна Адамівна
к.т.н., доцент

Базова освіта: Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2001. «Математик. Викладач математики».

Наукові інтереси: «Механіка деформівного твердого тіла».

 

 

Луньов Сергій Валентинович
к.фіз.-мат.н., доцент

Базова освіта: Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2006. «Фізика».

Наукові інтереси: «Фізика напівпровідників».

 

Назарчук Петро Филимонович
к.фіз.-мат.н., доцент

Базова освіта: Луцький педагогічний інститут, 1976. «Вчитель фізики і математики».

Наукові інтереси: «Фізика твердого тіла».

 

Панасюк Леонід Іванович
к.фіз.-мат.н., доцент

Базова освіта: Луцький педагогічний інститут, 1980. «Фізика і математика».

Наукові інтереси: «Дослідження тензорезистивних ефектів в кристалах кремнію і германію при високих одновісних тисках».

Пастернак Роман Михайлович
к.фіз.-мат.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2003. «Прилади точної механіки».

Наукові інтереси: «Термоелектропружність композитних матеріалів».

 

Тимощук Віктор Миколайович
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, 1986. «Математика і фізика. Вчитель математики і фізики».

Наукові інтереси: «Дослідження динамічної синхронізації дебалансних збудників коливань».

Ящинський Леонід Васильович
к.фіз.-мат.н., доцент

Базова освіта: Львівський державний університет ім. І.Франка, 1983. «Фізика».

Наукові інтереси: «Фізика твердого тіла».

Грінченко Любов Григорівна
асистент

Базова освіта: Московський державний університет ім. М. Ломоносова, 1987. «Прикладна математика. Математик».

Наукові інтереси: «Спецрозділ алгебри – дослідження операцій»

Бойко Роман Миколайович
старший лаборант

Базова освіта: Луцький національний технічний університет. «Прикладна математика».

Наукова діяльність кафедри

Наукові напрямки кафедри: фізика твердого тіла; фізика напівпровідників і діелектриків; теоретичні та прикладні питання математичної фізики, які реалізуються у:

- дослідження функціональних властивостей напівпровідникових та епоксикомпозитних матеріалів (відповідальна особа Луньов Сергій Валентинович; е-mail luniovser@ukr.net);

- математичне моделювання динамічних систем частинок, біологічних систем та створення деяких програмних кодів (відповідальна особа Губаль Галина Миколаївна; е-mail h.hubal@lntu.edu.ua);

-  ефективність застосування систем ортонормованих функцій при розв’язуванні задач математичної фізики (відповідальна особа Гануліч Борис Костянтинович; е-mail Borus.Ganulich@gmail.com).

Науково-дослідна робота виконується у співпраці з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, Інститутом фізики НАН України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Фізико-механічним інститутом НАН України, кафедрою експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

На кафедрі створена науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла, в якій проводяться дослідження електричних, тензоелектричних та гальваномагнітних властивостей напівпровідників. На даний час при даній лабораторії йде виконання проекту прикладного дослідження «Розробка складу, технології формування та рециклінгу біокомпозитів на основі матеріалів з відновлюваних джерел».

Поряд з тим, доцент Луньов С.В. є співвиконавцем цільової теми ВФА НАН України «Елементарні процеси при взаємодії фотонів та електронів з речовиною в газовій та конденсованій фазах», яка виконується спільно з Інститутом електронної фізики НАН України.

До наукових досліджень широко залучаються студенти університету. При кафедрі діє 3 студентські наукові гуртки.

  

Навчально-лабораторна база кафедри фізики та вищої математики

На кафедрі створено матеріально-технічну базу, яка дозволяє на належному рівні організовувати навчальний процес.

Аудиторний фонд кафедри складається з 5 навчальних лабораторій та 1 науково-дослідної лабораторії,  2 викладацьких. Загальна площа, що закріплена за кафедрою, становить приблизно 480,5 м2.

 На кафедрі створено:

Лабораторію «Механіки та молекулярної фізики».

Лабораторію «Електрики».

Лабораторію «Електромагнетизму, коливань та хвиль».

Лабораторію «Оптики».

Лабораторію «Фізики твердого тіла».

 

Лабораторії обладнано ПК, стендами для проведення лабораторних робіт, засобами вимірювальної техніки. У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно-методичні стенди, на яких розміщена інформація про правила охорони праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторно-практичних занять, тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована література з дисциплін кафедри.

Перспективи розвитку навчально-матеріальної бази орієнтовані на підвищення професійного рівня студентів і включають в себе дооснащення існуючих лабораторій комп’ютерами нового покоління, постановку нових лабораторних робіт.

 

Методичне  забезпечення.

Наукова робота