Кафедра лісового господарства

Завідувач кафедри:
 к.с-г.н., доцент
Волянський Віктор Олександрович

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 

У даний час кафедра Лісового господарства здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

– освітня програма «Лісове господарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем бакалавра.

– освітня програма «Обладнання лісового комплексу» галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем магістра;

Навчальну і наукову діяльність на кафедрі здійснює 7 викладачів, серед яких; 6 кандидатів наук, доцентів. 

 

Наукова діяльність кафедри лісового господарства 

 

Якісні показники викладацького складу, спрямовані на формування колективу високопрофесійних фахівців, які займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, є результатом стратегії випускової кафедри.

 

Матеріальне забезпечення навчального процесу

До послуг студентів загальноуніверситетська і кафедральна бібліотеки. Матеріально-технічна база кафедри включає: спеціалізовані лабораторії: “Ручного та моторизованого лісозаготівельного обладнання та інструменту”; “Ботаніки і дендрології”; “Лісівництва”, а також науково-дослідна лабораторія.

У навчальних лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно-методичні стенди, на яких розміщено інформацію про правила безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторних і практичних занять, а також тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована література з дисциплін.

 

Договори про співпрацю

Навчальні плани

Освітні програми

Навчально-методичне забезпечення

Документи акредитаційної експертизи

Атестація здобувачів вищої освіти

Грамоти та подяки

Консультативні послуги та психологічна підтримка

Новини кафедри