Місія, стратегія Луцького НТУ

МІСІЯформування високоосвіченого і національно свідомого покоління громадян України шляхом забезпечення умов для самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної освітньої, наукової та інноваційної діяльності, якісної підготовки висококваліфікованих фахівців – лідерів у сфері транспорту, виробництва та технологій, архітектури та будівництва, аграрних наук та продовольства, цифрових, інформаційних, освітніх та харчових технологій, механічної та електричної інженерії, автоматизації та електроніки, приладобудування та телекомунікацій, управління та адміністрування, математики та статистики, соціального забезпечення, психології та педагогіки, гуманітарних та соціально-поведінкових наук, сфери обслуговування, міжнародних відносин і права.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА: створення потужного, висококонкурентного, вільного та комфортного освітньо-наукового простору, інноваційного «полюсу росту» Волині, що зреалізує формулу «освіта-наука-бізнес-влада».

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ: 

1. Удосконалення освітнього процесу до вимог часу, потреб студентства та ринку праці.

2. Нарощення наукового потенціалу університету.

3. Ефективний менеджмент університету та кожної його ланки.

4. Комплексна інфраструктурна модернізація Луцького НТУ.

5. Створення інноваційного середовища на базі університету.

6. Створення комфортного та сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі.

7. Формування авторитетного іміджу університету та розвиток партнерства на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

8. Системна модернізація профорієнтаційної роботи в університеті.

 

Стратегія розвитку Луцького НТУ на 2015-2020 

Cтратегія розвитку Луцького НТУ на 2021-2026