Наукові дослідження та розробки

 

Наукові дослідження та розробки

Науково-дослідні роботи, які виконує Луцький НТУ за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році:

·         Науково-дослідна робота «Розробка дорожніх конструкцій і жорстких покриттів на автомобільних дорогах із використанням дисперсного армування», керівник Пастернак Ярослав Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, професор, (2019-2021), № д/р 0119U002265

·         Науково-дослідна робота «Розробка складу, технології формування та рециклінгу біокомпозитів на снові матеріалів з відновлювальних джерел» керівник Савчук Петро Петрович, д-р техн. наук, професор, (2020-2022)  № д/р 0120U102497

·         Науково-дослідна робота «Рециклінгові технології збирання та первинної переробки біомаси олійних луб’яних культур» керівник Дідух Володимир Федорович д-р техн. наук, професор, (2021-2023), № д/р 0121U109763

Науково-дослідні роботи, які виконував Луцький НТУ за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році:

·         Науково-дослідна робота «Розробка дорожніх конструкцій і жорстких покриттів на автомобільних дорогах із використанням дисперсного армування», керівник Пастернак Ярослав Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, професор, (2019-2021), № д/р 0119U002265

Науково-дослідна робота Розробка дорожніх конструкцій і жорстких покриттів на автомобільних дорогах із використанням дисперсного армування. № д/р: 0119U002265, керівник д.ф.–м.н., проф. Пастернак Я.М., обсяг фінансування згідно проекту 1651,103 тис. грн. на 3 роки, отримано фінансування у 2020р. – 548,484 тис. грн.

Проаналізовано доцільність застосування цементно-бетонних покриттів жорсткого типу, як перспективу розвитку дорожнього будівництва України. Виготовлено стенди для проведення експериментальних досліджень. Запроектовано та виготовлено моделі дисперсно-армованих труб, лотків, оболонок. Одержано експериментальні дані про особливості напружено-деформованого стану розроблюваних тонкостінних дисперсно-армованих дорожніх конструкцій при дії одноразових і повторних навантажень. Досліджено процеси тріщиноутворення в дорожніх лотках, трубах, і оболонках з дисперсним армуванням. Встановлено закономірності виникнення та розвитку процесу тріщиноутворення в розроблених дисперсно-армованих конструкціях при дії навантажень, що перевищують експлуатаційні. Сформовано пропозиції щодо теоретичного визначення параметрів напружено-деформованого стану перерізів тонкостінних дисперсно-армованих конструкцій.

Уточнено моделі континууму Коссера для бетонних матеріалів і розроблено метод розв'язання нестаціонарних задач у континуумі Коссера. Побудовано співвідношень для визначення динамічних напружень та деформацій у бетонних конструкціях. Проведено оцінку впливу змінного навантаження на напружений стан бетонних елементів конструкцій. Побудовано моделі тонких жорстких нитчастих включень (фібр). Побудовано інтегральні рівняння для визначення термонапруженого стану матеріалів із дисперсним фібровим армуванням. Побудовано методи розв'язування інтегральних рівнянь на основі граничноелементних підходів.

За результатами даного етапу опубліковано: десять тез доповідей на науково-практичних конференціях, п’ять статей у фахових виданнях України, вісім статтей за темою проекту в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science або Scopus, одна монографія за темою проекту українським видавництвом. Чотири впровадження або апробації науково-практичних результатів.

 

·         Науково-дослідна робота «Розробка складу, технології формування та рециклінгу біокомпозитів на снові матеріалів з відновлювальних джерел» керівник Савчук Петро Петрович, д-р техн. наук, професор, (2020-2022)  № д/р 0120U102497

Науково-дослідна робота Розробка складу, технології формування та рециклінгу біокомпозитів на основі матеріалів з відновлювальних джерел”. № д/р: 0120U102497, керівник д. техн.н., проф. Савчук П.П., обсяг фінансування згідно проекту 1380,69 тис. грн. на 3 роки, отримано фінансування у 2020р. – 264,647 тис. грн.

Проведено аналітичний аналіз результатів досліджень вітчизняних та закордонних науковців в галузі розробки складу та технологій формування виробів на основі біокомпозитів. Порівняно фізико-механічні та технологічні характеристики вибраних компонентів. Розроблено технологію підготовки наповнювачів до етапу формування біокомпозитів. Розроблено технологію змішування компонентів та формування біокомпозитних зразків. Виготовлено зразки біокомпозитних матеріалів, наповнених органічними порошками та дискретними волокнами. Проведено контроль якості отриманих зразків.

Вибрано методи дослідження структури, а також технологічних, фізико-механічних, теплофізичних, хімічних та експлуатаційних властивостей біокомпозитних матеріалів. Досліджено макро- та мікроструктуру, а також проведено механічні випробування зразків з біокомпозитних матеріалів. Порівняно отримані значення характеристик біокомпозитних матеріалів з властивостями полімеркомпозитних матеріалів.

Досліджено вплив хімічно стійких речовин на адсорбуючу здатність до органічних наповнювачів. Розроблено технологію апретування поверхні наповнювачів модифікуючими речовинами. Визначено хімічну стійкість апретованих органічних наповнювачів. Досліджено механізм структурування композиції за умови використання апретованих наповнювачів різного хімічного та морфологічного складу. Досліджено стійкість біокомпозитів до впливу хімічно активних речовин.

За результатами даного етапу опубліковано: п’ять тез доповідей на науково-практичних конференціях, чотири статті у фахових виданнях України, дві статті за темою проекту в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science або Scopus, одна монографія за темою проекту українським видавництвом. Один охоронний документ на об’єкт права інтелектуальної власності.