Обговорення з представниками академічної спільноти проєкту ОП «Харчові технології та ресторанне господарство»

Обговорення з представниками академічної спільноти проєкту ОП «Харчові технології та ресторанне господарство»

В онлайн-форматі на платформі Zoom 2 квітня 2021 року відбулося обговорення з представниками академічної спільноти проєкту освітньої програми (ОП) «Харчові технології та ресторанне господарство» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 – Харчові технології.

В обговоренні брали участь: гарант та члени групи забезпечення ОП, завідувач та члени випускової кафедри технологій і обладнання переробних виробництв, а також представники ЗВО України, які здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 181 – Харчові технології: завідувач кафедри харчових технологій Херсонського національного технічного університету (ХНТУ), один із розробників Стандартів вищої освіти за спеціальністю 181 – Харчові технології, проф. Микола Валько, а також проф. Тетяна Кузьміна; завідувачка кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного проф. Олеся Прісс та представники цієї кафедри проф. Марина Сердюк та доц. Надія Загорко; доц. кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва Миколаївського національного аграрного університету Олена Петрова.    

На початку обговорення гарант ОП проф. Ігор Дударєв ознайомив колег з основними положеннями проєкту ОП, зокрема ціллю навчання, орієнтацією та основним фокусом ОП. Він також зазначив, що особливістю ОП, яка виокремлює її серед інших, є підготовка конкурентоспроможних фахівців, які здатні розробляти та впроваджувати інноваційні і крафтові технології виробництва харчових продуктів із метою забезпечення ефективного функціонування міні-підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного бізнесу. Ігор Дударєв зазначив, що із урахуванням особливості ОП, в неї була введена додаткова компетентність, яка передбачає набуття здобувачами здатності розробляти та впроваджувати інноваційні і крафтові технології виробництва харчових продуктів. Також обґрунтував перелік обов’язкових і вибіркових освітніх компонент ОП та пояснив структурно-логічну схему ОП. 

Під час обговорення проф. Микола Валько зазначив, що проєкт ОП було розглянуто на засіданні кафедри харчових технологій ХНТУ і колектив кафедри в цілому позитивно оцінив ОП. Разом із тим, він рекомендував ввести в ОП для обов’язкового вивчення дисципліну «Ділова іноземна мова» для забезпечення набуття здобувачами компетентності «Здатність працювати в міжнародному контексті» та програмного результату навчання «Вільно володіти державною та іноземною мовами для обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та інновацій у сфері харчових технологій». Також він зазначив, що в ОП необхідно вказати, що під час її модернізації були враховані зміни до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р., № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 р., № 1187».

Проф. Тетяна Кузьміна зауважила, що в ОП серед освітніх компонент має бути дисципліна, що передбачає набуття компетентності з проведення експертизи якості харчових продуктів. В цілому вона дала позитивну оцінку ОП вказавши на її важливості для регіону.

Під час своїх виступів проф. Олеся Прісс та доц. Надія Загорко позитивно охарактеризували проєкт ОП та поділилися своїм досвідом підготовки здобувачів за спеціальністю 181 – Харчові технології. Вони звернули увагу на необхідності проходження здобувачами практики на виробництві. На їх думку важливо, щоб місце проходження практики було «прив’язане» до тематики кваліфікаційних робіт. Проф. Марина Сердюк зазначила, що доцільно, щоб кваліфікаційна робота магістра мала науково-практичне спрямування.

Доц. Олена Петрова позитивно оцінила проєкт ОП та підтримала колег щодо необхідності проходження здобувачами практики на підприємствах харчової промисловості та ресторанного бізнесу.

Під час обговорення проєкту ОП також піднімалися питання щодо забезпечення компетентності, яка передбачає здатність захищати інтелектуальну власність, а також результату навчання, що стосується вміння застосовувати математичне та комп’ютерне моделювання для розв’язання складних задач у харчових технологіях. Усі зійшлися на думці, що в ОП така можливість для здобувачів забезпечена.

У кінці зустрічі гарант ОП подякував усім, хто долучився до обговорення проєкту ОП та зазначив, що усі висловлені рекомендації будуть ураховані в остаточній редакції ОП.

Підготував

Ігор Дударєв