Нормативно-правова база системи забезпечення якості освіти

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

 Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Луцького НТУ

 Положення про відділ забезпечення якості освіти та неперервного навчання Луцького НТУ

Цільова програма освітньої діяльності та забезпечення якості освіти Луцького НТУ 2021-2026 роки
 

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Стратегія інтернаціоналізації Луцького НТУ

Положення про міжнародну академічну мобільність учасників освітнього процесу в Луцькому НТУ

Положення про порядок перезарахування результатів навчання за кордоном у Луцькому національному технічному університеті

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Луцького національного технічного університету

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Луцького НТУ

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луцького національного технічного університету

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічного персоналу в Луцькому НТУ

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Луцькому НТУ

Дорожня карта реалізації концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Луцькому НТУ

Тимчасове положення "Про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у Луцькому НТУ"

Тимчасове положення "Про дистанційну роботу екзаменаційних комісій у Луцькому НТУ"