ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

    Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у ЛНТУ. Практика для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» (ОПП “Інжиніринг переробних і харчових виробництв” для другого (магістерського) рівня вищої освіти) та 181 «Харчові технології» (ОП Харчові технології” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОПП Харчові технології та ресторанне господарство” для другого (магістерського) рівня вищої освіти) проводиться або на базах практики ЛНТУ, зокрема на базі студентського науково-виробничого бюро “ХаТе” ЛНТУ, або на підприємствах переробної та харчової галузей промисловості, або у закладах ресторанного бізнесу та громадського харчування. Організація практичної підготовки студентів регламентується Положенням про проведення практики студентів Луцького національного технічного університету (затверджене вченою радою Луцького НТУ, протокол №7 від 28.02.2017 р., введено в дію наказом №96-04-33 від 02.03.2017 р.).

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації  праці у галузі майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у ЛНТУ знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у процесі практичної діяльності.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни їх проведення визначаються ОП та навчальними планами. Визначення баз практики здійснюється керівництвом ЛНТУ на основі прямих договорів із підприємствами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Розподіл студентів за всіма видами практик затверджується наказом ректора за поданням керівників практики від кафедри технологій і обладнання переробних виробництв. Студенти можуть самостійно за погодженням кафедри технологій і обладнання переробних виробництв визначати місце проходження практики, в тому числі як в Україні, так і за кордоном.

Виконання програми практики забезпечує кафедра технологій і обладнання переробних виробництв разом із керівниками від баз практики. До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі кафедри технологій і обладнання переробних виробництв, які брали безпосередньо участь у забезпеченні навчального процесу. Завідувач кафедри технологій і обладнання переробних виробництв підписує направлення на проходження практики і відповідає за роботу керівника практики від кафедри на підприємстві. Безпосередню організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики від кафедри. Керівництво за місцем виробничої практики покладається на кваліфікованих спеціалістів виробництва. Викладачі, призначені керівниками виробничої практики, заздалегідь складають і узгоджують її програму з керівниками виробництва, при цьому звертаючи особливу увагу на графік руху практикантів на робочих місцях відповідно до вимог програми.

Студент під час виробничої практики повинен:

– виконувати завдання, передбачені програмою практики та планом-графіком проходження практики;

– підпорядковуватись чинним на підприємстві правилам внутрішнього розпорядку;

– вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці та виробничої санітарії;

– нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі штатними працівниками;

– вести щоденник практики, куди необхідно систематично записувати проведену роботу.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми. Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник тощо) подається керівнику практики від кафедри. Звіт із практики захищається студентами, які проходили практику як в Україні, так і за кордоном. Результати захисту звіту з практики (бали) вносяться у заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

За поданням кафедри технологій і обладнання переробних виробництв ЛНТУ підписані договори про співпрацю із підприємствами переробної та харчової галузей промисловості, що є базами для проходження практик нашими студентами спеціальностей 133 Галузеве машинобудування (ОПП Інжиніринг переробних і харчових виробництв) та 181 Харчові технології (ОПП Харчові технології”):

 

1. Договір про співпрацю №54-ОПВ від 02.11.2015 р. з ПАТ “ТЕРЕМНО-ХЛІБ”.

2. Договір про співпрацю №4180/18 Пр від 30.01.2018 р. з ДП “Укрспирт”.

3. Договір про співпрацю №176/18 Пр від 30.01.2018 р. з ТзОВ “Земан”.

4. Договір про співпрацю №181/18 Пр від 30.01.2018 р. з ПрАТ “Соціальна сфера”.

5. Договір про співпрацю №78/18 НВ від 30.01.2018 р. з Пекарня “Любомль”.

6. Договір про співпрацю №177/18 НВ від 30.01.2018 р. з Дочірнє підприємство “Луга-Нова”.

7. Договір про співпрацю №182/18 Пр від 30.01.2019 р. з Любешівська райспоживспілка.

8. Договір про співпрацю №15/20 від 20.01.2020р. з ТзОВ “Волинь-Зерно-Продукт”.

9. Договір про співпрацю №13/20 Пр від 23.01.2020 р. з ПАТ “Луцьк Фудз”.

10. Договір про співпрацю №17/20 Пр від 23.01.2020 р. з ФОП Дмитрук Юлія Ростиславівна.

11. Договір про проведення практики студентів №304/20 НВ від 31.12.2019 р. з ПрАТ “Волиньхолдінг”.

 

Інформацію та консультації щодо проходження практик, окрім кафедри технологій і обладнання переробних виробництв, студент може отримати у «Volyn Business Hub» за адресою м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ЛНТУ, корпус А, каб. 222.

тел. +380 (0332) 74-61-43

тел. моб. +380635761301

e-mail: vbh@lutsk-ntu.com.ua

 

Навчально-науковий центр «Volyn Business Hub»